Список літератури


 1. Аркас М. Історія України-Русі, СПб., 1908.
 2. Биковець А.К. Домашній архів.
 3. Білецький П. Український портретний живопис, К. 1969.
 4. Білодід С. «До комунізму» . 8 березня 1969 р.
 5. Газ. «Глухувщина»  9.10.1999 р.
 6. Гузенко Б.О. Спогади. Записано зі слів Гурбою В.Г.
 7. Гурба В.Г. Перші успіхи перебудови. «До комунізму». 15 липня 1988 р. № 12.
 8. Державний архів Чернігівської області – ДАЧО Ф.679. о. 3 спр.388,арк.. 54.
 9. Збарацкий В. Богат и славен Кочубей, Эхо планеты., 1991, №4.
 10. Издал граф Милорадович – Чернигов, 1890.
 11. Історія міст і сіл Української РСР. Сумська обл..
 12. Карась А. З історії  Сумщини., К. СМП «Аверс», 2006.
 13. Києво-Могилянська академія в іменах. XVII – XVIII ст. Енцикл. Вид./упоряд. З.І.Хижняк; За ред. В.С. Брюховецького.- К.: Вид. дім «КМАкадемія», 2001.
 14. Книга наказів по Дубовицькій с.ш. Наказ № 75 від 1 лютого 1980 р.
 15. Кочубей А.В. Записки (1790 – 1793) – СПб., 1890
 16. Кочубей А.В. Семейная хроника. -  СПб., 1890.
 17. Кривко Я. «Село Дубовичі сьогодні». «Ленінська правда» .,23 жовтня 1962 р.
 18. Культура та побут населення України. Навчальний посібник для вузів,К. «Либідь» 1991.
 19. Куртась А. За народними переказами., «Маяк комунізму», 1989.
 20. Ладонщиков Г. Спортивный праздник в Дубовичах. ФиС. М. 1950.
 21. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. К. 1893.
 22. Лесик О.А. Спогади. Записано зі слів Гурбою В.Г.
 23. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гарбовник. – К., 1993
 24. Малороссийское дворянство: Полуботки, Туманские, Кочубеи
 25. Милорадович Г.А. Родословная книга черниговского дворянства. Т. I, ч. 1 и 2.,т.II, ч. 3.4.5.6 и приложения., СПб, 1901.
 26. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник т.2, Е-К., К.1910.
 27. Москаленко Б., Миколаєнко. «Фінальний тур у парку Кочубея»
 28. Оглоблин О. Люди старої України та інші праці., Редактор Л. Винар. Острог- нью-йорк. 2000.
 29. Павленко С. Не батуринська комедія, а трагедія.
 30. Павлович П.А. Село Дубовичи. Имение Варвары Васильевны Кочубей, Глуховского уезда, Черниговской губернии. К. 1903.
 31. Промышленность и техника. Т.4. Энциклопедия промышленных знаний. СПб, Просвещение, 1896.
 32. Пушкин А.С. Полтава., класики и современники,  М. Худ. Л-ра. 1989.
 33. Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т.2, СПб, 1865.
 34. Сільські вісті. 1 листопада 1981 р.
 35. Сумщина в іменах. Енциклопедичний довідник. АС-Медіа, Суми, 2003.
 36. Сумщина в історії України. Суми «Мак Ден», 2005.
 37. Сумщина від давнини до сьогодення. Суми. «Слобожанщина», 2000.
 38. Труды вольного экономического общества., 1860, ч. I/
 39. Труды Черниговской архивной комиссии  /под ред. В.Л. Модзалевского – Вып. 9. Чернигов, 1912./
 40. Уманець М.С. Архів малюнків. ( з фондів музею історії села Дубовичі).
 41. Усик Л. Наша гордість і слава. «Маяк комунізму» 23 лютого 1982 р.
 42. Филарет (Гумилевский) Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Книга седьмая. Чернигов 1873.
 43. Черниговские Епархиальные известия. Чернигов , 1861. №4.
 44. Шевченко Т. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. К. Радянська школа, 1991.
 45. Шемшученко Ю.С. Наш друг Туманский. К. Издательский дом «Юридическая книга»., 2000.
 46. Яременко М.Ф. Нарис історії Сумщини., вип.III, Суми, «Козацький вал» 2000.